สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

นายสมพร บุดดาวงค์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

นายทวี จันทร์แจ้ง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

นายปุนวัชรพล กากแก้ว

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

นายกนกพล วิเศษชาติ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 1

นายวีระยุทธ วิเศษชาติ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 1

นายเฉลิม สมบัติวงค์

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 2

นายบุญเกิด อินทร์แก้ว

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 3

นายพินิจ นาคนวล

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 3

นายบุญส่วง บุดดา

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 4

นายไพรวัลย์ บุดดา

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 4

นายทองคำ สมบัติวงษ์

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 5

นางพนิดา ตาประดับ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 5

นายสงค์ กระสังข์

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 6

นายสมาน กระสังข์

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 6

นางชลิตา ทาพรมมี

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่7

นายสมใจ อินทสอน

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 8

นางสุพิศ วิเศษชาติ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 8

นายวิทูล ยอดสาย

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่9

นางสาวมณี ปุญญา

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 9

นายบุญเหลือ แพทย์มด

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 10

นายสนั่น วิเศษชาติ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่10

นายประกิต นาคนวล

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 11

นายแซม ทวีชาติ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 11

นายทองคำ วงค์ภักดี

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่12

นายนอน วิเศษชาติ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 13

นายสนุก นาคนวล

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 13

นายภูมินทร์ พันธมาศ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่14

นางสมจิต นาคนวล

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 14

นายสายชล วิเศษชาติ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 15

นายเสรี นาคนวล

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่15

นายไพร เข็มทอง

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่ 16

นายชม วงค์ภักดี

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมหมู่ที่17

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page