การแข่งขันกีฬา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 นางจันทรา หาญสุทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม พร้อมคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล ชุมชน 17 หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลผักไหม ร่วมกิกรรมกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาทอง ในวันที่ 11-26 ตุลาคม 2562

นางจันทรา หาญสุทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม และบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ