องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ได้ดำเนินโครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคที่แพร่ระบาด กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ดำเนินกิจกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตำบลผักไหม จำนวน 1,412 ตัว และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมทั้ง 17 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 26 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2564

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นางจันทรา หาญสุทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม พร้อมคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล ชุมชน 17 หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลผักไหม ร่วมกิจกรรมกีฬา ณ สนามกีฬาบ้านสิงไคร ในวันที่ 21-31 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกายและเป็นการเสริมสร้างความรักสามัคคีให้เกิดในชุมชน