โครงการฝึกอบรมการปักแซวผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ผักไหม  ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมการปักแซวผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 14 ก.ค. 63  เพื่อให้ความรู พัฒนาทักษะการแซวผ้าพื้นเมืองในแบบต่างๆ ให้กับประชาชนตำบลผักไหม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาการทอผ้าฝ้ายตำบลผักไหม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564หลักสูตร การทอผ้าฝ้ายยกดอก วิธีการมัดหมี่ลวดลาย และย้อมผ้าฝ้ายด้วยวัสดุสีธรรมชาติ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ กลุ่มทอผ้าฝ้ายตำบลผักไหม บ้านนาทุ่งหมู่ที่ 7 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ