โครงการฝึกอบรมการปักแซวผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ผักไหม  ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมการปักแซวผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 14 ก.ค. 63  เพื่อให้ความรู พัฒนาทักษะการแซวผ้าพื้นเมืองในแบบต่างๆ ให้กับประชาชนตำบลผักไหม

องค์การบริหารส่วนตำลฃผักไหม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาการทอผ้าไหม ทักษะการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติจากไม้มะดัน ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยท่านนายกจันทรา  หาญสุทธิชัย  เป็นประธานในการเปิดโครงการ ในวันที่ 13 ส.ค. 63  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมทักษะการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติจากไม้มะดัน