นางจันทรา หาญสุทธิชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ลงพื้นที่ตำบลผักไหม จำนวน 17 หมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนชุมชน ในโครงการอบต.ประชาชน ทั้งนี้มีเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ประกอบด้วย การชำระภาษี ข้อบัญญัติตำบล ข้อปฏิบัติธรรมนูญสุขภาพระดับตำบลงานส่งเสริมการเกษตร บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้กับประชาชนที่เข้าร่วม