กิจกรรม/โครงการ/มาตรการ/เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว


กิจกรรม/โครงการขยายพื้นที่ป่าชุมชนตำบลผักไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า และสิ่งแวดล้อม สนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่าไม้ทั้งในพื้นที่สาธารณะ ป่าชุมชน ป่าครอบครัว ในเขตตำบลผักไหม
 • เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

3580169995902254498483688351750993712289519n
3580498603421342684846691118310237263090095n
35792431615366981504923272770955856609878976n


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก“ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน “ สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้
 • เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีของบุคลากรและประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม
  3
  2
  1
  0

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อป้องกันการพังทลายของดินมีแนวโน้มที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน การชะล้าง และการพังทลายของดินได้และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
 • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม ตามแผนการดำเนินงาน งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สร้างความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม
  1520116
  1520115
  1519728
  314374
  314373

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยว (ปลูกถั่วเขียว) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อให้เกษตรกร ผู้สนใจ ได้รับการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้จากการอบรม เพื่อนำไปประกอบการตัดสินในการลงทุนปลูกถั่วเขียวหลังการเก็บเกี่ยวข้าว หลังนาในหน้าแล้ง
 • เพื่อขยายผลองค์ความรู้จากงานวิจัยให้ผู้ที่สนใจได้นำไปเผยแพร่สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
 • เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปลูกและแปรรูปถั่วเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

315399
315398
315397
315396

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page