กฎหมาย-ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

# Title Version Description Size Hits Download
ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2561 83.64 KB 80 Download Preview
ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2559 48.13 KB 132 Download Preview
ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2559 48.13 KB 66 Download Preview
ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2561 83.64 KB 133 Download Preview
ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2559 48.13 KB 51 Download Preview
ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2561 83.64 KB 56 Download Preview
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-2548 (1) 485.48 KB 52 Download Preview
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-2548 485.48 KB 46 Download Preview
ยุทธศาสตร์ชาติ-พ.ศ.-2561-2580 930.09 KB 61 Download Preview
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย-พ.ศ.-๒๕๖๐-๒๕๖๔ 4.01 MB 58 Download Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page