นางจันทรา หาญสุทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม คณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม "ร่วมพลังแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต" ปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต